Regulamin

 1. Organizator warsztatów

Programik.eu Jakub Kawecki Osiedle Promień 3B/01 66-130 Sulechów

 2. Pojęcia

Harmonogram: opis ilości warsztatów, terminy i ceny

Okres próbny:jest to pierwszy miesiąc uczestnictwa w warsztatach, w trakcie którego uczestnik ma prawo zrezygnować z warsztatów. Akceptacja regulaminu i brak rezygnacji w okresie próbnym oznacza zobowiązanie do uczestnistwa w warsztatach przez cały rok szkolny.

Trener: osoba przeprowadzająca warsztaty, zatrudniona przez Organizatora posiadająca wiedzę z zakresu programowania.

Regulamin: dokument zawierający zasady i regulacje dotyczące realizacji warsztatów przez Organizatora. Obowiązuje w trakcie świadczenia usługi przez Organizatora. Określa prawa i obowiązki organizatora i opiekuna. Po miesiącu próbnym Regulamin staje się Umową. Akceptacja Regulaminu po upływie miesiąca próbnego jest równoznaczna z zawarciem Umowy na czas trwania warsztatów w danym roku szkolnym. Warunkiem rezygnacji z warsztatów jest zawiadomienie o przerwaniu zajęć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca próbnego.

Uczestnik: dziecko w wieku 7-17 lat zgłoszone na warsztaty przez Opiekuna

Opiekun: Rodzic lub opiekun prawny uczestnika

Warsztaty: usługa wykonywana przez organizatora, dzięki której uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu programowania oraz zagadnień z zakresu informatyki ogólnej i podstaw elektroniki.

Zgłoszenie: w całości wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub zgłoszenie telefoniczne/SMS/mail na numer dostępny na stronie w zakładce kontakt

 3. Zgłoszenie na zajęcia oraz okres próbny

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach realizacji usługi przez Organizatora. Zgłoszenie można wysłać wypełniając formularz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.programik.eu

Opiekun otrzyma wiadomość mailowo potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest zebrania wystarczającej liczby uczestników. Organizator skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby podać szczegóły organizacyjne. Każdy Opiekun otrzyma informację mailową z dokładną datą, godziną i adresem rozpoczęcia warsztatów. Brak informacji oznacza rezygnację Organizatora z przeprowadzenia warsztatów. Warunkiem uczestnictwa w pierwszych warsztatach jest potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciesm warsztatów.

Wobec braku drukowanej wersji umowy, Regulamin staje się jej odpowiednikiem.

Płatność za zajęcia podczas okresu próbnego, oraz po tym okresie, wpłacana jest na konto podane na stronie internetowej organizatora w zakłądce kontakt.

Okres próbny przysługuje również uczestnikom, którym po okresie próbnym organizator zmienił trenera programistę.

 4. Umowa

Ninijeszy regulamin staje się umową po upływie okresu próbnego. Po zakończeniu okresu próbnego zaakceptowany Regulamin obowiązuje do końca roku szkolnego.

 5. Płatności

Płatność powinna być dokonywana do 10 każdego bieżącego miesiąca na wskazane przez organizatora konto bankowe.

Kwota za warsztaty jest stała i określona za cały miesiąc bez względu na ilość warsztatów w miesiącu.

W okresie ferii zimowych i świąt warsztaty nie odbywają się. Warsztaty odwołane z powodów niezależnych od Organizatora będą odrabiane w terminie określonym przez organizatora.

 6. Sale komputerowe

Warsztaty odbywają się w Sali komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska, łącze internetowe, rzutnik i tablice suchościeralną.

Każdy uczestnik warsztatów pracuje samodzielnie na przydzielonym mu komputerze. Istnieje również możliwość pracy na własnym notebook'u.

W przypadku korzystania z własnego komputera organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mechaniczne lub programowe powstałe w trakcie prowadzonych warsztatów.

w trakcie pracy przy koputerze obowiązuje bezwlględny zakaz spożywania pokarmów i picia napoi przez uczesytnika warsztatów. W przypadku rażącego naruszania zasad kulturalnego zachowania przez Uczestnika, organizator ma prawo do usunięcie takiej osoby z warsztatów bez możliwości zwrotu opłaty oraz z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia bez możliwości uczestnictwa.

 7. Nieobecność uczestnika

W okresie próbnym nieobecność jest odliczana przy opłacie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Po okresie próbnym nieobecność może być odliczona tylko w przypadku zgody organizatora i na podstawie wniosku Opiekuna. Organizator ma prawo zaproponować odrobienie zaległych warsztatów w innym terminie z inną grupą dzieci. Jeśli uczstnik nie może odrobić warsztatów w zaproponowanym przez organizatora terminie, organizator zobowiązuje prowadzącego warsztaty do przesłania materiałów dydaktycznych. Materiały zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy opiekuna podany w zgłoszeniu uczestnika.

 8. Rezygnacja

Rezygnację w okresie próbnym można zrealizować wysyłając wiadomość na adres mailowy lub w postaci wiadomości SMS na numer telefonu organizatora. Powiadomienie o rezygnacji jest obowiązkowe. Brak złożenia rezygnacji w okresie próbnym zobowiązuje do opłat za kolejne miesiące.

Rezygnacja po okresie próbnym powinna być dokonana mailowo. Rezygnacja powinna zawierać imię i nazwisko dziecka oraz datę rezygnacji z uczestnistwa w warsztatach. Rezygnacja powinna być wysłana z adresu mailowego podanego przez opiekuna w zgłoszeniu. Umowa ma dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Podczas okresu wypowiedzenia Uczestnik nadal może uczęszczać w warsztatach.

 9. Przetwarzanie danych osobowych podczas zgloszenie

W procesie rekrutacji Uczestnika niezbędne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora. Zapytanie o udzielenie zgody jest generowane przez stronę podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Jeśli zgłoszenia nie wykonano przy pomocy formularza na stronie internetowej, to opiekun zostanie poproszony o zgodę mailowo.

10. Wykorzystanie utworów uczestnika

Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów stworzonych przez Uczestnika na warsztatach programik.eu. Organizator ma prawo wykorzystać utwory uczestnika w celach marketingowych oraz edukacyjnych.

11. Postanowienia końcowe

Przystąpienie Uczestnika do warsztatów programik.eu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z Umową będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla Organizatora.